Batch Coordinators
S.No. Batch Year Batch Cordinator Name  
1 1965 Tak Shyam Singh
2 1967 Khandelwal Narendra Kumar
3 1968 Kothari Dr. Gautam Chand
4 1972 Agarwal Man Mohan
5 1973 Gupta Rajendra Kumar
6 1974 Mathur Anil
7 1976 Duggar Sudhindra
8 1980 Choudhary Jai Singh
9 1981 Tak Kanti
10 1984 Bhoot Bhawani S
11 1985 Sharma Madan Gopal
12 1988 Vajpai Jayashri
13 1990 Goyal Dinesh Kumar
14 1991 Ajitsaria Lalit Kumar
15 1992 Soni Mahesh Kumar
Go to Page No.:       Page 1 of 2